GSBET娱乐

GSBET娱乐

 凡日间发厥之症,俱可治之,无不神效。二剂而暑热两解矣。

精本欲泄,因惊而缩,入则精已离宫,不能仍反于肾中,而小肠又因受惊,不得直泄其水,则水积而火生,于是热极而煎熬,将所留之精化血而出于小便之外,其实乃肾经之精,而非小便之血也。一剂头痛止,二剂身热解,三剂斑散,狂躁皆安,四剂全愈。

今肾水不交于心,则欲求肾之养而不可得,乃借资于舌下之廉泉,终日取给其津液,未免舌为之敝而干涸矣。正如龙雷之火,至冬则地下温暖而龙雷皆蛰,春气发动,则地底寒冷而不可蛰,乃随阳气上升矣。

此种水症,必须补肾之水以制肾火,尤宜补肺之金以生肾水。肺金因脾胃之气不生,失其清肃之令,而膀胱、小肠无所凛遵,故一齐气闭矣。

 若作风治,鲜不立亡;即作气虚治,亦阳旺而阴愈消,非恰中病情之法。故久病宜于火中补胃以消痰,而猝病宜于寒中补胃以消痰,又不可不知也。

 肝本藏血,逢怒则肝叶开张,血即不能藏矣。今所言之病,乃男子耳。

Leave a Reply